استاندارد ارجاع منبع

ارجاع به اثر دارای بیش از پنج نویسنده در داخل جمله

... نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران (سال انتشار، شماره صفحه) ... .

    رایز و همکاران (2010، ص 106) یک مطالعه ی موردی را تحت عنوان استفاده از فناوری اطلاعات مبتنی بر تمرین چندرسانه ای در تدریس ریاضیات به دانش آموزان فلج مغری و عقب مانده ی ذهنی در مقطع ابتدایی انجام دادند.

    Hurst et al. (2007, p. 164) concluded maybe the most important observation from our experiment is that people actually were able to learn something by using mobile devices.

ارجاع به اثر دارای بیش از پنج نویسنده در پایان جمله

... (نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران، سال انتشار، شماره صفحه).

    یادگیری الکترونیک برای یادگیرندگان این امکان را فرآهم می آورد که به ابزار های فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب، دسترسی داشته باشند تا آن نوع یادگیری را تجربه نمایند که متناسب با نیاز های فردی آنها می باشد. بدین وسیله، انعطاف پذیری فرآهم می آید (دیمیتروا و همکاران، 2003، ص 107).

    Data collection applications create learning experiences that would be either unfeasible, or at least problematic without handheld computers (Patten et al., 2006, p. 298).

ارجاع به اثری که شماره صفحه ندارد

    همه ی دانش آموزان بازی را دوست دارند. در این میان، دانش آموزان کم توان ذهنی عمدتا به دلایل مختلف از جمله احساس گریز از کلاس ها و برنامه های درسی و فعالیت جدی که معمولا منجر به ارزشیابی و نقادی از آنها می شود، شیفتگی خاصی نسبت به بازی از خود نشان می دهند (افروز، 1379).

    Russell’s dismissals from Trinity College at Cambridge and from City College in New York City have been seen as examples of the controversy that marked the philosopher’s life (Irvine, 2006, para. 2).

ارجاع به آثاری که مقاله ها یا فصل های آن را نویسندگان مختلف نوشته اند و یک یا چند نفر آن را ویرایش کرده اند

... (نام خانوادگی نویسنده مقاله یا فصل، سال انتشار، شماره صفحه).

    امروزه روش های یادگیری سنتی، برای تامین نیاز های یک ساختار تدریس جدید، دیگر کفایت نمی کند و این روش ها به نحو شایسته ای برای کسب صلاحیت های اصلی از قبیل کار گروهی، استقلال، میل به قبول مسئولیت، کمک نمی کنند. مطلبی که مقارن با این پیشینه است، این است که مسائل رایج و راه حل های ساختن گرا، رویکرد غالب است (گیتی، ادگر و پترویک، 2009، ص 45).

    it is imperative that educators, instructional designers and instructional technologists maintain a 360o view of the educational playing field (Kukulska-Hume & Taxler, 2005, p. 3).

ارجاع به اثر دارای بیش از پنج نویسنده که نام بعضی از نویسندگان آنها یکسان است

عارفی، زارعی، مهسایی، موسوی، نعمانی، عارفیان و پرتو (1386) ...

عارفی، زارعی، دانش، رستگار پور، صادقی، رضایی و شکیبا (1389) ...

موارد بالا را به این صورت در متن ارجاع دهید:

عارفی، زارعی و همکاران (1386) ...

عارفی، زارعی و همکاران (1389) ...

ارجاع به بیش از یک اثر در پایان جمله

... (نام خانوادگی نویسنده اثر اول، سال انتشار اثر اول، شماره صفحه؛ نام خانوادگی نویسنده اثر دوم، سال انتشار اثر دوم، شماره صفحه؛ ... ؛ نام خانوادگی نویسنده اثر آخر، سال انتشار اثر آخر، شماره صفحه).

    بازی های فراگیر دارای ویژگی های بسیاری هستند که در نتیجه ی این ویژگی ها، از بازی های رایانه ای مرسوم، متمایز می شوند. عناصر مهم که بدون هیچ تناقضی در قسمت مبانی نظری، بدان ها اشاره گردیده است (جگرس، 2006، ص 212؛ جگرس و ویبرگ، 2006، ص 74؛ توماس، 2006، ص 26؛ والتر، 2005، ص 88).

     Many researchers have argued that what counts as “literacy” is not necessarily learned at school (Heath, 1983, p. 109; Moss, 2003, p. 203).

ارجاع به دو یا چند اثر یک نویسنده در داخل جمله

... نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار اثر اول؛ سال انتشار اثر دوم؛ ... ؛ سال انتشار اثر آخر) ... .

    بلوم در آثار خود (1956؛ 1982) طبقه بندی هدف های پرورشی در حیطه شناختی را به طور کامل توضیح داده است.

    Sweller in own researches (1988; 1989; 1993; 1994; 1999; 2003; 2004) identified that some important cognitive principles relevant to processing instructional information and their consequences for instructional design.

ارجاع به دو یا چند اثر یک نویسنده در پایان جمله

... (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر اول؛ سال انتشار اثر دوم؛ ... ؛ سال انتشار اثر آخر).

    بلوم در آثار خود طبقه بندی هدف های پرورشی در حیطه شناختی را به طور کامل توضیح داده است (1956؛ 1982).

    Cognitive load theory determined some important cognitive principles relevant to processing instructional information and their consequences for instructional design (Sweller, 1988; 1989; 1993; 1994; 1999; 2003; 2004).

ارجاع به آثاری که به نام سازمان ها یا نهاد ها است (در داخل جمله)

... نام سازمان یا نهاد (سال انتشار، شماره صفحه) ... .

    انجمن آمریکایی نقایص عقلی و رشدی (2007، ص 7) اعلام کرده است که بین 1 تا 2 درصد از جمعیت کشور ها را کودکان کم توان ذهنی تشکیل می دهد.

    American Psychological Association Task Force (1995, p. 121) Intelligence has been said to concern various abilities. These are the ability to understand complex ideas adapt effectively to the environment learn from experience engage in various forms of reasoning and overcome obstacles by thinking about them.

ارجاع به آثاری که به نام سازمان ها یا نهاد ها است (در پایان جمله)

... (نام سازمان یا نهاد، سال انتشار، شماره صفحه).

    بین 1 تا 2 درصد از جمعیت کشور ها را کودکان کم توان ذهنی تشکیل می دهد (انجمن آمریکایی نقایص عقلی و رشدی، 2007، ص 7).

    Intelligence has been said to concern various abilities. These are the ability to understand complex ideas adapt effectively to the environment learn from experience engage in various forms of reasoning and overcome obstacles by thinking about them (American Psychological Association Task Force, 1995, p. 121).

ارجاع به دو یا چند اثر یک نویسنده در یک سال در داخل جمله

... نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار اثر اول الف؛ سال انتشار اثر دوم ب؛ ... ؛ سال انتشار اثر آخر ی) ... .

    محمودی در تحقیقات خود (1384الف؛ 1384ب؛ 1384ج) به نتایجی مشابه به نتایج پژوهش های مایر در زمینه استفاده از چندرسانه ای ها دست یافته است.

    According to the Di Noia (2007a; 2007b; 2007c) text messaging has been exploited for supporting learning in a variety of ways and in different educational settings.

ارجاع به دو یا چند اثر یک نویسنده در یک سال در پایان جمله

... (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر اول الف؛ سال انتشار اثر دوم ب؛ ... ؛ سال انتشار اثر آخر ی).

    در تحقیقاتی که اخیرا انجام شده است، نتایجی مشابه به نتایج پژوهش های مایر در زمینه استفاده از چندرسانه ای ها به دست آمده است (محمودی، 1384الف؛ 1384ب؛ 1384ج).

    Text messaging has been exploited for supporting learning in a variety of ways and in different educational settings (Di Noia, 2007a; 2007b; 2007c).

ارجاع به آثار بدون نویسنده در داخل جمله

... عنوان اثر (سال انتشار، شماره صفحه) ... .

    فناوری های نوین و آموزش (1381، ص 12) بیان می دارد که در هر دوره از تاریخ، آموزش و پرورش با استفاده از روش های آموزشی که دانش آموزان با آنها آشنایی دارند، سعی در برآورده کردن نیاز های آنها داشته است.

    Every Patient’s Nightmare (2007, p. 202) identified a powerful editorial asserted that healthy liver donor Mike Hurewitz died because of “frightening” faulty postoperative care.

ارجاع به آثار بدون نویسنده در پایان جمله

... (عنوان اثر، سال انتشار، شماره صفحه).

    در هر دوره از تاریخ، آموزش و پرورش با استفاده از روش های آموزشی که دانش آموزان با آنها آشنایی دارند، سعی در برآورده کردن نیاز های آنها داشته است (فناوری های نوین و آموزش، 1381، ص 12).

    A powerful editorial asserted that healthy liver donor Mike Hurewitz died because of “frightening” faulty postoperative care (Every Patient’s Nightmare, 2007, p. 202).

ارجاع به آثاری که نام خانوادگی نویسندگان آنها یکسان است

... نام کوچک و نام خانوادگی نویسنده اول (سال انتشار، شماره صفحه) ... نام کوچک و نام خانوادگی نویسنده دوم (سال انتشار، شماره صفحه)... .

    رضا محمدی (1379، ص 31) تحلیل را عبارت از فرآیند هایی شناسایی از آنچه باید یاد گرفته شود می داند. طبق گفته صادق محمدی (1375، صص 25-21) مراحل تحلیل یک محتوا، هدف مرحله است که در تمامی این مراحل، هدف اصلی تعیین عناصر توسعه آموزشی است.

    Eclecticism is common in contemporary criticism (A. L. Smith, 1992, p. vii). J. M. Smith (2003, pp. 68-86) has explained that eclecticism is common in contemporary criticism.

ارجاع به اثر زیر چاپ در داخل جمله

... نام خانوادگی نویسنده (زیر چاپ) ... .

    معنیان (زیر چاپ) سازمان را شبکه ای از فرآیند های عملیاتی و ارتباطی می داند که بر هم تاثیر متقابل دارند. این شبکه توسط انسان هدایت می شود و هدف های چندگانه دارد.

    Mayer (in press) listed positive results for eliminating extraneous materials in thirteen out of fourteen experiments.

ارجاع به اثر زیر چاپ در پایان جمله

... (نام خانوادگی نویسنده، زیر چاپ).

     سازمان شبکه ای از فرآیند های عملیاتی و ارتباطی است که بر هم تاثیر متقابل دارند. این شبکه توسط انسان هدایت می شود و هدف های چندگانه دارد (معنیان، زیر چاپ).

    To learn more about the process of student reaction to EL instruction, a survey was designed and administered to students enrolled in humanities classes over a two-semester period. Humanities classes were selected for survey because they are, at the present writing, designed to follow a best practices model of EL course delivery (Friedman, Elliot & Haggerty, in press).

ارجاع به اثر ترجمه شده در داخل جمله

در صورتی که سال انتشار اثر اصلی ذکر شده باشد

... نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار اثر به زبان اصلی) ... (نام خانوادگی مترجم، سال انتشار اثر مترجم، شماره صفحه در اثر ترجمه شده) ... .

    سورین و تانکارد (1992) معتقدند که هیچ مدلی نمی تواند همه کار بکند. حتی اگر می توانست، منظور از یک مدل را که نمایش ساده شده ای از جهان واقعی است را نفی می کرد. بنابر این بیان، ما مدلی را انتخاب می کنیم که با اهداف ما برای برقرارای ارتباط سازگار باشد (ترجمه دهقان، 1381، ص 90).

ارجاع به اثر ترجمه شده در پایان جمله

در صورتی که سال انتشار اثر اصلی ذکر شده باشد

... (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر به زبان اصلی، نام خانوادگی مترجم، سال انتشار اثر مترجم، شماره صفحه در اثر ترجمه شده).

    گیرنده پیام شخصی است که فرستنده قصد دارد معنای مورد نظر خود را به صورت پیام، به وی ارسال کند (سورین و تانکارد، 1992، ترجمه دهقان، 1381، ص 73).

ارجاع به اثر ترجمه شده زیر چاپ در داخل جمله

... نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار اثر به زبان اصلی، شماره صفحه در اثر به زبان اصلی) ... (نام خانوادگی مترجم، زیر چاپ) ... .

ارجاع به اثر ترجمه شده زیر چاپ در پایان جمله

... (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر به زبان اصلی، شماره صفحه در اثر به زبان اصلی، نام خانوادگی مترجم، زیر چاپ)....

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله