امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نحوه ارجاع APA

 • APA = American Psychology Association
 • در واقع یک کتاب است.
 • سبک ارجاع نویسی در علوم اجتماعی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و ... می باشد.
 • سبک در سال 1928 توسط انجمن روانشناسی آمریکا پایه گذاری گردید.
 • ویرایش پنجم این سبک در سال 2001 و ویرایش ششم این سبک در سال 2009 منتشر شده است.

چرا APA مهم است؟

 • حفظ امانت ادبی
 • استفاده از یک سبک ثابت برای دسترسی آسان خوانندگان به منابع مورد استفاده
 • تایید ادعای مطالب و ادعاهای مطرح شده نویسندگان
 • نشان دادن کار ها و تحقیقات انجام شده در یک زمینه

انواع ارجاع دهی

 • ارجاع در داخل متن
 • ارجاع در پایان متن

ارجاع دهی در داخل متن

 • نام نویسنده
 • سال
 • شماره صفحه
 • عنوان اثر

ارجاع به اثر دارای یک نویسنده در داخل جمله

... نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار، شماره صفحه) ... .

    الوانی (1369، ص 147) ارتباط را انتقال و تبادل اطلاعات، معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد می داند.

    Baddeley (1986, p. 34) related working memory is considered as a system for the temporary holding and manipulation of information during the performance of a range of cognitive tasks.

ارجاع به اثر دارای یک نویسنده در پایان جمله

... (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه).

    ارتباط عبارت است از انتقال و تبادل اطلاعات، معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد (الوانی، 1369، ص 147).

    Cognitive load theory moved from focusing solely on the extraneous cognitive load that may originate by the way in which instructional materials and methods are designed to including the load that is imposed by the basic characteristics of information (Sweller, 1994, p. 6).

ارجاع به اثر دارای دو نویسنده در داخل جمله

... نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم (سال انتشار، شماره صفحه) ... .

    فتحی واجارگاه و آقازاده (1386، ص 7) مواد برنامه درسی را هر نوع شیء فیزیکی یا مادی تعریف کرده اند که ماهیتا قابل ارائه و نمایش است و در فرآیند یادگیری به کار گرفته می شود.

    Cronbach and Snow (1969, p. 175) mentioned different ways in which to deal with learner individual differences from procrustean methods that involve little adaptation, through intuitive and little tested rules for adaptation, up to, in principle, tested rules derived from theory.

ارجاع به اثر دارای دو نویسنده در پایان جمله

... (نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، سال انتشار، شماره صفحه).

    مواد برنامه درسی، هر نوع شیء فیزیکی یا مادی است که ماهیتا قابل ارائه و نمایش است و در فرآیند یادگیری به کار گرفته می شود (فتحی واجارگاه و آقازاده ، 1386، ص 7).

    Such problem solving is generally considered as cognitive processing directed at achieving a goal when no solution method is obvious to the problem solver (Mayer & Wittrock, 1996, p. 47).

ارجاع به اثر دارای سه تا پنج نویسنده در داخل جمله

ارجاع برای اولین بار

... نام خانوادگی نویسنده اول، نام خانوادگی نویسنده دوم، ...  و نام خانوادگی نویسنده پنجم (سال انتشار، شماره صفحه) ... .

    موهر، هاسین، هالتر و کیلب (2005، ص 73) بیان می دارند که هر دو نوع قابلیت های وسایل یادگیری سیار و گستره ی وسیع استفاده از آنها، گرایش به سمت تقویت و گسترش فعالیت های یادگیری مشارکتی دارند. وسایل سیار همچنین به سهولت می توانند با دیگر وسایل، ارتباط برقرار نمایند، یادگیرندگان را در به اشتراک گذاری داده ها، فایل ها و پیام ها در گروه، توانمند سازند.

    Wainwright, Osterman, Finnerman and Hill related (2007, pp. 23-25) There is a plethora of computer-assisted e-learning environments tools.

ارجاع برای بار دوم به بعد

... نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران (سال انتشار، شماره صفحه)... .

    موهر و همکاران (2005، ص 75) معتقدند که یک محیط کلاسی که از نظر دیجیتالی تقویت شده است، بسته های رایانه های دستی را به کار می برد تا امکان خواندن زلزله های شبیه سازی شده را به صورت پویا فرآهم آورد.

    Wainwright et al. (2007, pp. 23-25) believed also, users and jobs are considered in most of the systems but collaboration is neither controlled nor modeled.

ادامه دارد...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله