معرفی کتاب های مهم روش تحقیق

* ال‍گ‍وی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ت‍ق‍ی‌ زاذه‌، غ‍ف‍ارت‍اری‌/ت‍ه‍ران‌: ح‍ف‍ی‍ظ،۱۳۸۶.
درس‍ن‍ام‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ م‍ول‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌ رش‍ی‍دی‌؛ وی‍راس‍ت‍ارن‍اه‍ی‍د م‍ح‍م‍دزاده‌/ ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر گ‍ل‍ب‍ون‍ه‌،۱۳۷۷.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ن‍وری‌.– [وی‍رای‍ش‌۴ ]/ ت‍ه‍ران‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌،۱۳۷۴.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌/ س‌. ک‌. م‍وزر؛ ج‌. ک‍ال‍ت‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍اظم‌ ای‍زدی‌/ [ت‍ه‍ران‌]:ک‍ی‍ه‍ان‌،۱۳۷۱.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ه‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‍رض‍ا خ‍اک‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌:وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور: ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ درای‍ت‌،۱۳۷۸.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ح‍س‍اب‍داری‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ل‍ک‍ام‌ اس‍م‍ی‍ت‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ پ‍ارس‍ائ‍ی‍ان‌/ت‍ه‍ران‌: ت‍رم‍ه‌،۱۳۸۸.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ن‍ی‍ک‍ولاس‌ وال‍ی‌م‍ن‌ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌ ن‍ی‍ازی‌،م‍ص‍طف‍ی‌ ص‍لاب‍ت‌، ف‍ری‍دون‌ ب‍ه‍ادارن‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌،۱۳۸۷.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (ن‍ظری‌ و ع‍ل‍م‍ی‌)/ ت‍أل‍ی‍ف‌ ری‍م‍ون‌ ک‍ی‍وی‌؛ ول‍وک‌وان‌ ک‍ام‍پ‍ن‍ه‍ود؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ک‌گ‍ه‍ر/ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر،۱۳۷۰.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‍رض‍ا خ‍اک‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ : ب‍ازت‍اب‌،۱۳۷۹.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌/ ک‍ات‍ری‍ن‌ م‍ارش‍ال‌؛ گ‍رچ‍ن‌ب‌. راس‍ن‌م‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌پ‍ارس‍ائ‍ی‍ان‌؛ م‍ح‍م‍د اع‍راب‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،۱۳۷۷.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ خ‍دی‍ج‍ه‌ س‍ف‍ی‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا،۱۳۸۶.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ی‍دان‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ل‍ر ت‍ی‍ل‍ور، م‍ی‍ن‌ وی‍ل‍ک‍ی‌، ج‍ودی‍ت‌ ب‍اس‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌ن‍ی‍ازی‌، ع‍ب‍اس‌ زارع‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌،۱۳۸۶.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آن‌ در ح‍س‍اب‍داری‌ و ام‍ور م‍ال‍ی‌/ ب‍اب‌ رای‍ان‌، راب‍رت‌اس‍ک‍اپ‍ی‍ن‍ز، م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍ئ‍وب‍ال‍د؛ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌ دس‍ت‍گ‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د م‍ی‍رت‍ون‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌آزاد/ ت‍ه‍ران‌: دارال‍طب‌، [ب‍ی‌ ت‍ا].
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ م‍ع‍ص‍وم‍ع‍ل‍ی‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌،ح‍م‍دا…ج‍م‍ش‍ی‍دی‌/ ت‍ه‍ران‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌: ش‍ه‍ر آب‌،۱۳۸۴ .
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ و رس‍ال‍ه‌ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ح‍س‍ن‌ اش‍رف‍ی‌ ری‍زی‌، زه‍را ک‍اظم‌ پ‍ور/ ه‍م‍دان‌: س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌،۱۳۸۷.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د رن‍ج‍ب‍ر/ ت‍ه‍ران‌: اس‍اطی‍ر،۱۳۷۰.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ش‍ه‍ی‍دی‌؛ و ن‍اص‍رف‍رش‍ادگ‍ه‍ر/ ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌،۱۳۷۵.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ن‍اص‍ر ف‍رش‍ادگ‍ه‍ر،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ش‍ه‍ی‍دی‌/ [وی‍رای‍ش‌۳ ]/ ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌،۱۳۸۱.
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ن‍اص‍ر ف‍رش‍ادگ‍ه‍ر،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ش‍ه‍ی‍دی‌/ وی‍رای‍ش‌۲ / ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌،۱۳۸۱ .
روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍دی‍ری‍ت‌ اق‍ت‍ص‍اد… و س‍ای‍ر رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ذی‍رب‍ط/ م‍ول‍ف‌ م‍ه‍دی‌ ای‍ران‌ ن‍ژاد پ‍اری‍زی‌/ [وی‍راس‍ت‌۳ ]/ ت‍ه‍ران‌: م‍دی‍ران‌،۱۳۸۸.
روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ص‍ف‍ر زاده‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا،۱۳۸۵ .
روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ اح‍م‍د رض‍ا س‍ن‍ج‍ری/ ت‍ه‍ران‌: ع‍اب‍د : م‍ه‍رگ‍ان‌ق‍ل‍م‌،۱۳۸۸.
روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر دان‍ش‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ م‍س‍ع‍ود طاه‍ری‌/ م‍ش‍ه‍د:درخ‍ش‍ش‌،۱۳۸۵.
س‍ب‍ک‌ ن‍گ‍ارش‌ APA [ای‌. پ‍ی‌. ای‌]/ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ و ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ه‍دی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود غ‍لام‍ی‌ ک‍ری‍ن‌/ اص‍ف‍ه‍ان‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌،۱۳۸۵.
م‍ب‍ان‍ی‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ه‍ردادم‍ت‍ان‍ی/ ق‍ائ‍م‍ش‍ه‍ر: م‍ه‍رال‍ن‍ب‍ی‌،۱۳۸۶.
م‍رج‍ع‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌/ غ‍لام‍رض‍ا س‍ت‍وده‌/ ت‍ه‍ران‌:س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا،۱۳۷۱.
م‍روری‌ ب‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رد روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍دای‍ت‌ ک‍ارگ‍رش‍ورک‍ی/ ی‍زد: م‍ف‍اخ‍ر،۱۳۸۳.
م‍ق‍دم‍ات‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ : راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در ت‍ن‍ظی‍م‌ طرح‌پ‍ژوه‍ش‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ رض‍ا م‍ح‍م‍ودی‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و رب‍ی‍ع‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: ب‍ال‌،۱۳۸۷.
م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا؛ وی‍رای‍ش‌غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ س‍رم‍د/ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)،۱۳۷۷ .
م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظ ن‍ی‍ا/ ت‍ه‍ران‌:س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،۱۳۸۰ .
ن‍گ‍رش‌ و روش‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د ب‍ی‍ان‍ی‌/ [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌پ‍ژوه‍ش‌،۱۳۷۴ .

نویسنده: دکتر محسن مرادی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته