امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ژورنال بانکداری و امور مالی
نام کامل ژورنال

Journal of Banking & Finance

نام فارسی ژورنال

ژورنال بانکداری و امور مالی

مشخصات ژورنال

ISSN : 0378-4266

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-banking-and-finance

حوزه های پذیرش مقاله

حسابداری و گزارشگری مالی (Accounting and Financial Reporting)

سرمایه گذاری های جایگزین (Alternative Investments)

قیمت گذاری دارایی (Asset Pricing)

بهره وری بانکداری (Banking Efficiency)

مقررات بانکداری (Banking Regulation)

پرداخت بدهی بانکی و ساختار سرمایه (Bank Solvency and Capital Structure)

امور مالی رفتاری (Behavioural Finance)

کالا و بازارهای انرژی (Commodity and Energy Markets)

امور مالی شرکتی (Corporate Finance)

اداره امور شرکت و اخلاقیات (Corporate Governance and Ethics)

رتبه بندی اعتباری (Credit Rating)

قیمت گذاری مشتق و مصون سازی (Derivative Pricing and Hedging)

امور مالی تجربی (Empirical Finance)

نرم افزار های مالی تئوری تصمیم گیری و یا تئوری بازی ها (Financial Applications of Decision Theory or Game Theory)

نرم افزار های مالی شبیه سازی یا روش های عددی (Financial Applications of Simulation or Numerical Methods)

اقتصاد مالی (Financial Economics)

مهندسی امور مالی (Financial Engineering)

پیش بینی مالی (Financial Forecasting)

مدیزیت ریسک مالی و تجزیه و تحلیل (Financial Risk Management and Analysis)

بهینه سازی نمونه کارها و بازرگانی (Portfolio Optimization and Trading)

تنظیم بازارهای مالی و موسسات (Regulation of Financial Markets and Institutions)

مدل های تصادفی برای دارایی و قیمت ابزارها (Stochastic Models for Asset and Instrument Prices)

ریسک سیستماتیک (Systemic Risk)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

--------------------------------------------------------------

Journal of Accounting and Economics

نام فارسی ژورنال

ژورنال حسابداری و اقتصاد

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱ ISSN : 0165-4101

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-accounting-and-economics

حوزه های پذیرش مقاله

نقش حسابداری در داخل شرکت (The role of accounting within the firm)

محتوای اطلاعات و نقش ارقام حسابداری در بازار سرمایه (The information content and role of accounting numbers in capital markets)

نقش حسابداری در قراردادهای مالی و نظارت روابط سازمان (The role of accounting in financial contracts and in monitoring agency relationships)

تعیین استاندارد های حسابداری (The determination of accounting standards)

مقررات دولت در افشای شرکت های بزرگ و/یا حرفه حسابداری (Government regulation of corporate disclosure and/or the Accounting profession)

نظریه حسابداری شرکت ها (The theory of the accounting firm)

-------------------------------------------------------------------------------------------


An International Journal Devoted to the Behavioural, Organizational & Social Aspects of Accounting

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی اختصاصی در مورد جنبه های اجتماعی، سازمانی و رفتاری حسابداری

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱ ISSN : 0361-3682

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/accounting-organizations-and-society

حوزه های پذیرش مقاله

نقش اجتماعی حسابداری، حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی و حسابداری برای منابع کمیاب (the social role of accounting, social accounting, social audit and accounting for scarce resources)

ارائه اطلاعات حسابداری به کارکنان و اتحادیه های کارگری و توسعه سیستم های اطلاعات مشارکتی (the provision of accounting information to employees and trade unions and the development of participative information systems)

فرآیندهای موثر بر نوآوری های حسابداری و جنبه های اجتماعی و سیاسی تنظیمات استاندارد حسابداری (processes influencing accounting innovations and the social and political aspects of accounting standard setting)

مطالعات رفتاری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (behavioural studies of the users of accounting information)

نمایش فرآیندهای اطلاعاتی سازمان ها و ارتباط بین حسابداری و دیگر اطلاعات سیستم و ساختار سازمانی و فرایندها (information processing views of organizations, and the relationship between accounting and other information systems and organizational structures and processes)

استراتژی های سازمانی برای طراحی سیستم های حسابداری و سیستم های اطلاعاتی (organizational strategies for designing accounting and information systems)

حسابداری منابع انسانی (human resource accounting)

جنبه های شناختی حسابداری و فرآیندهای تصمیم گیری (cognitive aspects of accounting and decision-making processes)

جنبه های رفتاری بودجه بندی، برنامه ریزی و ارزیابی سرمایه گذاری (and the behavioural aspects of budgeting, planning and investment appraisal) 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته