ضریب بتا و واریانس

نویسنده: دکتر مرادی

بار عاملی

قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده به‌وسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 0.3 باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته‌شده و از آن صرف‌نظر می‌شود. بار عاملی بین 0.3 تا 0.6 قابل قبول است و اگر بزرگ‌تر از 0.6 باشد خیلی مطلوب است.

ضریب مسیر (ضریب بتا)

نشان دهنده ی شدت و نوع رابطه بین دو متغیر پنهان است. عددی بین 1- تا +1 است که اگر برابر با صفر شوند ، نشان دهنده ی نبود رابطه ی خطی بین دو متغیر پنهان است که این ضریب نشان از همبستگی بین دو متغیر پنهان دارد.

r2 (واریانس تبیین شده)

درواقع نشان می دهند که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته