چهارمین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

چهارمین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

قاره : آسیا

محل برگزاری : تهران

تلفن دبیرخانه : 02122507709

ایمیل دبیرخانه : iranlabconf.ir

تاریخ برگزاری : 29 و 30 آبان 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 30 مرداد 1397

http://www.iranlabconf.ir