فراخوان نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

فراخوان نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

قاره : آسیا

محل برگزاری : دانشگاه هرمزگان

تلفن دبیرخانه : 07633711034

ایمیل دبیرخانه : ocse@hormozgan.ac.ir

تاریخ برگزاری : ۱۹ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

http://ocse.hormozgan.ac.ir/ocse/