تغییر نحوه پذیرش دکتری پژوهش محور در علوم انسانی بحث درباره تغییر نحوه پذیرش دکتری پژوهش محور در علوم انسانی http://www.conference.ac/news-university/تغییر-نحوه-پذیرش-دکتری-پژوهش-محور-در-علوم-انسانی.html Tue, 23 May 2017 03:07:32 +0000 JComments شهربانو گفت: http://www.conference.ac/news-university/تغییر-نحوه-پذیرش-دکتری-پژوهش-محور-در-علوم-انسانی.html#comment-141 شهربانو Mon, 20 Jun 2016 07:50:34 +0000 http://www.conference.ac/news-university/تغییر-نحوه-پذیرش-دکتری-پژوهش-محور-در-علوم-انسانی.html#comment-141 بابک گفت: http://www.conference.ac/news-university/تغییر-نحوه-پذیرش-دکتری-پژوهش-محور-در-علوم-انسانی.html#comment-140 بابک Mon, 20 Jun 2016 05:49:37 +0000 http://www.conference.ac/news-university/تغییر-نحوه-پذیرش-دکتری-پژوهش-محور-در-علوم-انسانی.html#comment-140 اذر فورجانی زاده گفت: http://www.conference.ac/news-university/تغییر-نحوه-پذیرش-دکتری-پژوهش-محور-در-علوم-انسانی.html#comment-136 اذر فورجانی زاده Sat, 18 Jun 2016 09:36:27 +0000 http://www.conference.ac/news-university/تغییر-نحوه-پذیرش-دکتری-پژوهش-محور-در-علوم-انسانی.html#comment-136 ماشاالله گودرزی گفت: http://www.conference.ac/news-university/تغییر-نحوه-پذیرش-دکتری-پژوهش-محور-در-علوم-انسانی.html#comment-128 ماشاالله گودرزی Sat, 18 Jun 2016 00:32:22 +0000 http://www.conference.ac/news-university/تغییر-نحوه-پذیرش-دکتری-پژوهش-محور-در-علوم-انسانی.html#comment-128 نسرین گفت: http://www.conference.ac/news-university/تغییر-نحوه-پذیرش-دکتری-پژوهش-محور-در-علوم-انسانی.html#comment-121 نسرین Fri, 17 Jun 2016 15:11:27 +0000 http://www.conference.ac/news-university/تغییر-نحوه-پذیرش-دکتری-پژوهش-محور-در-علوم-انسانی.html#comment-121