چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

قاره :

محل برگزاری : دانشگاه شیراز

تلفن دبیرخانه : 5132235669-5132235668

ایمیل دبیرخانه : info@iccam.com

تاریخ برگزاری : 15مردادماه1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10مردادماه 1397

Iccam.ir

محورهای چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

نقد و واکاوی عملکرد و اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمانها و نهادهای دولتی
نقد و واکاوی میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد مدیریت شهری
نقد و واکاوی خطاهای هاله ای و دوره ای مدیریت
نقد و بررسی عملکرد مدیریت در حوزه ایران گردی و جهانگردی
نقد و واکاوی عملکرد مدیریت راهبردی در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی
نقد و واکاوی مدیریت موسسات پولی و مالی
واکاوی مدیریت عمومی
نقد و واکاوی مدیریت بازرگانی
نقد عملکرد مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
واکاوی مدیریت تولید ، فرایند و عملیات
نقد و واکاوی عملکرد سازمانها و شرکت ها در تحقق توسعه اقتصادی ،تولید و مدیریت مالی
نقد و واکاوی مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
واکاوی تخمین موفقیت در اهداف استراتژیک – مدیریت استراتژیک
نقد عملکرد مدیریت صنایع و معادن
نقد و عملکرد در حوزه باغات و کشاورزی
مدیریت دولتی
حسابداری
انتی مارکتینگ