دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران کرج

تلفن دبیرخانه : 09198781509

ایمیل دبیرخانه : info@newengineering2018.com

تاریخ برگزاری : 31 اردیبهشت 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 20 اردیبهشت 1397

http://www.newengineering2018.com

محورهای دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران ، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

عمران، معماری، مدیریت و برنامه ریزی شهری، محیط زیست و منابع طبیعی، گردشگری، جغرافیا، علوم زمین و هنر