دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی

قاره :

محل برگزاری : دانشگاه صنعتی اصفهان

تلفن دبیرخانه : 33912742-031

ایمیل دبیرخانه : info@iwwa-conf.ir

تاریخ برگزاری : 22 الی 24 آبان ماه 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 24 شهریور ماه 1397

www.iwwa-conf.ir

محورهای دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی

تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب
بهره گیری از آب های نامتعارف، پساب ها و آب های لب شور
فناوری های نوین درآب و فاضلاب
ارتقاء، مقاوم سازی و بازسازی سامانه های آب و فاضلاب
مدیریت منابع انسانی و مالی درحوزه های آب و فاضلاب
رویکردهای فنی، اقتصادی و اجتماعی درمدیریت مصرف آب
بومی سازی ضوابط طراحی سامانه های آب و فاضلاب
تجارب حاصل از بهره برداری بومی از سامانه های آب و فاضلاب
ارزیابی و آسیب شناسی ساختار شرکت های آب و فاضلاب