چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

قاره :

محل برگزاری : همدان، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

تلفن دبیرخانه : 08138253512

ایمیل دبیرخانه : conf.arzyaban@gmail.com

تاریخ برگزاری : 19 بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال مقالات : 5 بهمن 1396

http://11.iseconf.ir/fa/

محورهای کنفرانس
برنامه ریزی ومحیط زیست
-حفاظت و محیط زیست
-مدیریت و محیط زیست
-حمایت و محیط زیست
-ارزیابی و محیط زیست
-انرژی و محیط زیست
-کشاورزی و محیط زیست
-آلودگی ها ومحیط زیست
-نانو ومحیط زیست
-پساب ومحیط زیست
-پسماند ومحیط زیست
-تنوع زیستی ومحیط زیست
-دریاها ومحیط زیست
-تالاب ها ومحیط زیست
-حقوق ومحیط زیست
-مدیریت محیط زیست
-اسلام ومحیط زیست
-فرهنگ ومحیط زیست
-آموزش ومحیط زیست
-فناوری های نوین ومحیط زیست
-سایر ایده های نوین وپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری