اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

قاره :

محل برگزاری : ایران- کرج

تلفن دبیرخانه : 09032398550

ایمیل دبیرخانه : info@newagriculture2018.com

تاریخ برگزاری : 30 خرداد 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 20 خرداد 1397

www.newagriculture2018.com

محورهای کنفرانس کشاورزی  محیط زیست و منابع طبیعی

کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، جغرافیا، گردشگری و علوم زمین