کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

قاره :

محل برگزاری : استان البرز - کرج

تلفن دبیرخانه : 09195489387

تاریخ برگزاری : 16 دی 1396

engineering2018.com

عمران
معماری
مدیریت و برنامه ریزی شهری
محیط زیست
منابع طبیعی
گردشگری
جغرافیا
علوم زمین
هنر