کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

قاره :

محل برگزاری : استان البرز - کرج

تلفن دبیرخانه : 09195489387

ایمیل دبیرخانه : info@agriculture2018.com

تاریخ برگزاری : 15 اسفند 1396

agriculture2018.com

کشاورزی
محیط زیست
منابع طبیعی
گردشگری
جغرافیا