کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی با تاکید بر شرایط اقتصاد مقاومتی

مبانی نظری، مفاهیم و راهبردها

نوآوری،كارآفرینی و توسعه اقتصادی

مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی

مدیریت صنعتی و اجرایی

مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه و بازاریابی

مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات

مدیریت اسلامی

محور ویژه: اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال