اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران - تهران

تلفن دبیرخانه : 09173432927

ایمیل دبیرخانه : icsac2020@gmail.com

تاریخ برگزاری : 10 اسفندماه 1398

آخرین مهلت ارسال مقالات : 5 بهمن ماه 1398

https://icsac.sru.ac.ir/fa/

محورهای اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

– محورهای معماری
– معماری و توسعه پایدار
– انرژی‌های نو در معماری
– فرهنگ، هنر و معماری
– مرمت بافت ها و آثار تاریخی
– معماری و شهرسازی اسلامی
– اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری
– معماری تزئینی
– معماری داخلی
– مفهوم شناسی معماری
– زیبا شناسی در معماری

محورهای شهرسازی
– پایداری در شهرسازی
– پایداری و محیط زیست
– توسعه پایدار و تراکم شهری
– پتانسیل های توسعه شهری
– سیتم های حمل و نقل
– برنامه ریزی منطقه ای و شهری
– شهرسازی و توسعه نوین شهری
– شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
– مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
– تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
– برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
– مقاومت سازی و بهسازی ساخته های شهری
– تاثیر شاپینگ مال ها در بافت شهری
– مبانی و اصول مهندسی تخریب، مدیریت و نظارت تخریب
– نقش جایگزینی مراکز تجاری در ترافیک شهری
– مدیریت شهری
– شهر بدون اتومبیل

محورهای محیط زیست
– زباله و آلودگی های زیست محیطی
– راهکارهای کاهش مصرف و مدیریت آب
– فضاهای سبز و محیط زیست شهری
محورهای منظر
– منظر و زیبایی شناسی
– منظر راه
– منظر شفابخش
– منظر درمانی
– منظر فضاهای آموزشی
– مناظر شهری
– بوستان های شهری، محلی، منطقه ای
– مناظر تاریخی
– مناظر فرهنگی
– منظر صنعتی
– منظر کشاورزی
– منظر و گردشگری

محورهای گرافیک محیطی
– هنرهای محیطی (معماری، معماری منظر و شهرسازی)