ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تلفن دبیرخانه : 02177493827

ایمیل دبیرخانه : info@bsconf.ir

تاریخ برگزاری : 14 آذر ماه 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 آبان ماه 1397

http://www.bsconf.ir

محورهای ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

زیست شناسی

– علوم گیاهی

– علوم جانوری

– علوم سلولی و مولکولی

– علوم دریایی و اقیانوسی

– میکروبیولوژی

– بیوتکنولوژی

– بیوفیزیک

– بیوشیمی

– ژنتیک
– زیست شناسی وتوسعه پایدار

علوم طبیعی

– زمین شناسی و علوم خاک

– کشاورزی و منابع طبیعی

– جنگل و مرتع

– محیط زیست و پدافند زیستی

– علوم طبیعی و توسعه پایدار

و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی