دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

قاره : آسیا

محل برگزاری : تهران-دانشگاه شهید رجایی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

تلفن دبیرخانه : 09173432927

ایمیل دبیرخانه : dnch2dnch@gmail.com

تاریخ برگزاری : ۹ اسفند ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقالات : 5/ بهمن ماه/ 97

http://dnch2.sru.ac.ir/fa

محورهای دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

کاربرد فناوری های نوین در زمینه اندازه سنجی معماری، کالبدشناسی بناهای تاریخی و پایش محیط زیست
مدلسازی و پردازش داده‌های مکان مبنا در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی
ارتباط مستندنگاری و مخاطرات طبیعی
نگهداری، پایش و باز زنده سازی میراث طبیعی و فرهنگی
حریم و چشم انداز میراث طبیعی و فرهنگی
کاربرد تجسم مجازی و واقعیت افزوده در ثبت میراث طبیعی و فرهنگی
مستندنگاری برای ثبت ملی و ثبت جهانی
آشکارسازی تغییرات میراث طبیعی و فرهنگی
آیین و فرهنگ در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی