دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها

دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها

قاره : آسیا

محل برگزاری : تهران-ایران

تلفن دبیرخانه : 02143822449

ایمیل دبیرخانه : research.paramedical@gmail.com

تاریخ برگزاری : ۱۰تا ۱۲ دی ۱۳۹۸

آخرین مهلت ثبت نام : ۳۰ آذر ۱۳۹۸

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۳۰ آبان ۱۳۹۸

http://www.bioelectromagnetics.cnf.ir

محورهای دومین کنگره بیوالکترومغناطیس :

تهدیدات و فناوریهای نوین دفاعی در حوزه بیوالکترومغناطیسی
اثرات ژنتیکی، بیولوژیکی و فیزیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی
آثار روانی و رفتاری امواج الکترومغناطیسی
حفاظت و ایمنی در برابر میدانهای الکترومغناطیسی
تصویربرداری با استفاده از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی
تحریک الکتریکی و مغناطیسی بافت و اجزای زنده
کنترل مغز توسط امواج الکترومغناطیسی

 

توضیحات: کنگره بیوالکترومغناطیس