اولین همایش ملی شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی

اولین همایش ملی شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران - تهران

تلفن دبیرخانه : 09035744941

ایمیل دبیرخانه : khajeh.aghdas83@gmail.com

تاریخ برگزاری : 3/2/1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 29/12/1396

http://aumiconf.ir

محورها:
سیب شناسی آموزش و نظام آموزشی در حوزه شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی
الف: بخش مقالات علمی (محورهای مقالات)
1-دروس پایه و رویکرد اسلامی ایرانی
2-دروس نظری و تاریخی رویکرد اسلامی ایرانی
3-دروس فناوری و رویکرد اسلامی ایرانی
4-دروس طراحی و رویکرد اسلامی ایرانی
5-مقطع تحصیلات تکمیلی و رویکرد اسلامی ایرانی
6-رشته آموزشی مهندسی معماری اسلامی
7-آموزش و بازار کار

ب: بخش آثار برگزیده
1-معرفی مصادیق برتر معماری اسلامی ایرانی 4 دهه اخیر
2-معرفی استادان برتر
3-معرفی کتب و نشریات برتر
4-معرفی طرحهای برتر
5-معرفی پایان نامه¬های دانشجویی برتر
6-معرفی جزوه¬های درسی برتر
7-معرفی شرکت مشاور برتر