کنفرانس بین المللی پژوهش د رعلوم انسانی و مطالعات رفتاری

کنفرانس بین المللی پژوهش د رعلوم انسانی و مطالعات رفتاری

قاره : اقیانوسیه

محل برگزاری : سیدنی- استرالیا

تلفن دبیرخانه : 02188551258

ایمیل دبیرخانه : info@rhbconf.com

تاریخ برگزاری : 29 آذرماه 1397

آخرین مهلت ثبت نام : 27 آذرماه 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 25 آذرماه 1397

http://www.rhbconf.com

محورهای کنفرانس بین المللی پژوهش د رعلوم انسانی و مطالعات رفتاری

علوم انسانی

مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه

مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

علوم مدیریت

علوم سیاسی و روابط بین الملل

علوم حسابداری

علوم جغرافیایی

علوم اقتصادی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علوم ورزشی

تاریخ

علوم اجتماعی

زبان شناسی

حقوق

باستان شناسی

سایر مباحث مرتبط با علوم انسانی

مطالعات رفتاری

پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی بالینی

پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی تربیتی

پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی عمومی

پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی سلامت

پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی شخصیت

پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی اسلامی و فرهنگی

پژوهش‌های کاربردی در مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی

پژوهش‌های کاربردی در مشاور و راهنمایی

پژوهش‌های کاربردی در ازدواج و خانواده

پژوهش‌‌های کاربردی در علوم اجتماعی

پژوهش‌های کاربردی در مشکلات زناشویی

پژوهش‌های کاربردی در حوزه اعتیاد و خانواده

پژوهش‌های کاربردی در مطالعات زنان و خانواده

پژوهش‌های کاربردی در بیکاری و فقر در جامعه

پژوهش‌های کاربردی در نظم و امنیت در جامعه

پژوهش‌های کاربردی در ارتباطات و تبلبغ اجتماعی

پژوهش‌‌های کاربردی در جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

سایر مباحث مرتبط با علوم رفتاری

 

توضیحات: کنفرانس علوم انسانی و مطالعات رفتاری