چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

قاره : آسیا

محل برگزاری : تهران-دانشگاه شهید رجایی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

تلفن دبیرخانه : 09173432927

ایمیل دبیرخانه : ncsac4@gmail.com

تاریخ برگزاری : 4 / بهمن ماه/ 97

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10/ دی ماه/ 97

http://ncsac4.sru.ac.ir/fa/

محورهای چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

محورهای مهندسی معماری و شهرسازی:
– بوم شناسی
– مدیریت شهری
– مدیریت پروژه
– معماری داخلی
– شهر بدون اتومبیل
– انرژی های پایدار
– فرهنگ، هنر و معماری
– معماری و توسعه پایدار
– پایداری در شهرسازی
– پایداری و محیط زیست
– توریسم و معماری معاصر در 1404
– مرمت بافت ها و آثار تاریخی
– پتانسیل سنجی محدوده توسعه شهری
– معماری و شهرسازی اسلامی
– معماری تزئینی یا مفهوم در معماری
– معماری پیشینه گرا و صنعت توریسم
– مدیریت سیتم های حمل و نقل
– برنامه ریزی منطقه ای و شهری
– شهرسازی و توسعه نوین شهری
– شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
– زباله و آلودگی های زیست محیطی
– مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
– مفهوم شناسی معماری و شهرسازی
– فضاهای سبز و محیط زیست شهری
– زیبا شناسی در معماری و شهرسازی
– تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
– شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
– بحران آب و راهکارهای کاهش مصرف
– برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
– مقاومت سازی و بهسازی ساخته های شهری
– تاثیر بزرگراه ها و شاپینگ مال ها در بافت شهری
– اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری و شهرسازی
– مبانی و اصول مهندسی تخریب، مدیریت و نظارت تخریب
– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
– تعلق خاطر در معماری ، وضعیت توریسم_ معماری نوستالژیک وضعیت توریسم
– توسعه هتل در مرکزیت یا حومه شهر_ مکان یابی هتل ها در مرکزیت یا حومه شهر

محورهای هنرو ارتباط تصویری:
هنرهای محیطی (معماری، معماری منظر و شهرسازی)