پنجمین همایش مالی اسلامی

پنجمین همایش مالی اسلامی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران، تهران

تلفن دبیرخانه : 02195118601

ایمیل دبیرخانه : info@iaif.ir

تاریخ برگزاری : 10 آذرماه 98

آخرین مهلت ارسال مقالات : 30 مهرماه98

http://ciif.ir

محورهای پنجمین همایش مالی اسلامی

محور اصلی : بازار مالی اسلامی – رونق تولید – چالش ها و راهکارها

– نقش بازار سرمایه در رونق تولید

نقش ابزارهای مالی اسلامی در رونق تولیـد؛ آخرین دستاوردها

نقش نهادهای مالی اسلامی در رونق تولیـد، آخرین دستاوردها

جایگاه نظام رتبـه بندی اعتبـاری در تأمین مالی اسلامـی

بازار سرمایه اسلامی، کسب و کارهای نوظهـور و رونق تولیـد

بازار سرمایه اسلامـی و فین تک ها، فرصت ها و چالش ها

ظرفیت های بازار سرمایه در تحقق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ابزارهای مالـی اسلامی، الزامات قانونی و استانداردهای گزارشگری مالی

سایر موضوعات مرتبط

– نقش بازار پول در رونق تولید

ابزارهای مالـی اسلامی و سیاست های پولی؛ الزامـات و راهکارها

نقش و جایگاه ابزارهای مالی اسلامـی در تحقق بانکداری بدون ربـا

الزامات و چارچوب های حاکمیت شرکتـی در بانکداری بدون ربـا

بررسی و آسیب شناسی فقهـی رمزارزهـا و کاربرد آن در نظام پولـی

بانکداری بدون ربـا و فیـن تک ها، فرصت ها و چالش ها

ظرفیت های بازار پول در تحقق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

سایر موضوعات مرتبط

– نقش بازار بیمه در رونق تولید

بیمه اسلامی (تکافـل)، مفاهیـم، الزامات و چالش ها

نقش بیمه اسلامـی در مدیریت ریسک بنگاه های تولیـدی و صادراتـی

بیمه اسلامی و فیـن تک ها، فرصت ها و چالش ها

بیمه اسلامـی و ضمانت اوراق تأمین مالی اسلامی، راهکارهای پیش رو

الزامات و چارچوب های حاکمیت شرکتـی در بیمه اسلامی

ظرفیت های صنعت بیمه در تحقق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

سایر موضوعات مرتبط