ششمین همایش بین المللی علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست در جامعه

ششمین همایش بین المللی علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست در جامعه

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-شیراز

تلفن دبیرخانه : 07132309166

ایمیل دبیرخانه : agri@dpcongress.ir

تاریخ برگزاری : 97/06/21

آخرین مهلت ارسال مقالات : 97/05/31

http://www.agri.dpcongress.ir

محورهای ششمین همایش بین المللی علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست در جامعه

1) مهندسی کشاورزی
1-1) آبخیزداری و مدیریت منابع خاک
2-1) مدیریت و اقتصاد کشاورزی
3-1) ترویج و آموزش کشاورزی
4-1) بیوتکنولوژی کشاورزی
5-1) مکانیزاسیون کشاورزی
6-1) علوم باغبانی
7-1) علوم شیلات
8-1) صنایع غذایی
9-1) منابع طبیعی
10-1) علوم زراعت
11-1) گیاهان دارویی، طب سنتی
12-1) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی کشاورزی

2) مهندسی محیط زیست
1-2) مدیریت محیط زیست
2-2) آموزش محیط زیست
3-2) حقوق محیط زیست
4-2) مدیریت پسماند
5-2) آمایش سرزمین
6-2) مدیریت انرژی
7-2) کنوانسیون ها
8-2) تنوع زیستی
9-2) اکوتوریسم
10-2) HSE
11-2) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی محیط زیست