دسته بندی: پژوهش

۱۱ فروردین ۹۵

آشنایی با نرم افزارهای شبیه سازی آماری

آمار مدرن برای انجام بعضی از محاسبات خیلی پیچیده و بزرگ به وسیله رایانه ها استفاده می‌کند. کل شاخه‌های آمار با استفاده از محاسبات کامپیوتری انجام‌پذی...

۱۱ فروردین ۹۵

آشنایی و معرفی ضریب همبستگی پیرسون

            آشنایی با ضریب همبستگی پیرسون: در آمار، ضریب همبستگی پیرسون یا ضریب همبستگی حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون میزان همبستگی خطی بین دو متغیر تصادفی ...

۱۱ فروردین ۹۵

آشنایی با ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن

                ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن   در آمار، ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن که با حرف یونانی ρ نشان داده می‌شود آماره‌ای ناپارامتری برای سنج...

۱۱ فروردین ۹۵

آشنایی با ضریب همبستگی رتبه ای کندال تائو

  تعریف ضریب همبستگی رتبه ای کندال تائو: ضریب همبستگی رتبه ای کندال تائو یک آماره ناپارامتری (در سطح سنجش رتبه ای) است که برای سنجش میزان تناظر یا مطا...

۱۱ فروردین ۹۵

تعریف انواع فراوانی ها در تحلیل آماری

آشنایی با انواع فراوانی ها انواع فراوانی ها عبارتست از: 1-فراوانی مطلق به تعداد دفعاتی که یک داده آماری در یک جامعه آماری تکرار می گردد فراوانی مطلق ...

۱۱ فروردین ۹۵

ارتباط بین رگرسیون با همبستگی

          ارتباط نزدیکی  بین همبستگی و رگرسیون وجود دارد بدین معنا که برای انجام رگرسیون باید ضریب همبستگی را محاسبه کرد.اگر میان متغییرهای مورد مطال...

۱۰ فروردین ۹۵

فرآیند اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر

خلاصه ای از فرآیند اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر: - رزومه خوب یا عالی (در دوران تحصیل باید با توجه به این نکته شما سعی کنید مقاله تهیه کنید یا مدارک...

۱۰ فروردین ۹۵

فراخوان مقالات پژوهشی فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه

            فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه با هدف طرح‌ریزی زیرساخت‌های علمی جهت سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی کشور، دستاوردهای پژوهشی در حو...

۹ فروردین ۹۵

کتاب ۲۵ گام اساسی در مقاله نویسی نویسنده دکتر محسن گرجی

کتاب «25 اصل اساسی در مقاله نویسی» انتشارات فرهنگ منتشر شد. (بیشتر…)...

۲۰ اسفند ۹۴

نشانی سایت های مفید جهت استفاده از مقالات و پایان نامه های خارجی

نشانی سایت های مفید جهت استفاده از مقالات و پایان نامه ها: https://telegram.me/conferenceac   دریافت رایگان مقالات و پایان نامه های لاتین از سایت NDL...