فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران - خرداد 95

01 خرداد
• ژنتیک انسانی و پزشکی o ژنتیک متابولیک ارثی o ایمونوژنتیک o نوروژنتیک o ژنتیک بیماریهای قلبی و عروقی ...

توضیحات

محورهاي همايش----------------

•             ژنتیک انسانی و پزشکی

o             ژنتیک متابولیک ارثی

o             ایمونوژنتیک

o             نوروژنتیک

o             ژنتیک بیماریهای قلبی و عروقی

o             ژنتیک بیماریهای خونی(هموفیلی و تالاسمی و...)

o             ژنتیک رفتار

o             ژنتیک بیماریهای چشم

o             ژنتیک ناشنوایی

o             ژنتیک غیر مندلی

o             ژنتیک بیماریهای چند عاملی

o             ژنتیک و ژنومیک سرطان

o             تشخیص قبل از لانه گزینی

o             درمانهای ژنتیکی

o             مدلهای حیوانی بیماریهای ژنتیکی

o             فارماکوژنومیکس و پزشکی شخصیت

o             سیتوژنتیک

o             مشاوره ژنتیک

o             اختلالات و نواقص مادرزادی

•             ژنتیک گیاهی

o             ژنتیک کلاسیک

o             ژنتیک کمی

o             ژنتیک جمعیت

o             ژنتیک تکامل

o             ژنتیک تکوینی

o             سیتوژنتیک

o             اپی ژنتیک

o             ژنتیک کاربردی گیاهی

o             ژنتیک زیست بوم ها

o             ژنتیک بر همکنش گیاه و ریزسازواره ها

o             ژنتیک پلی پلوئیدی

o             ژنتیک پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی

o             مهندسی ژنتیک

o             کشت سلول گیاهی

o             سیستم ها و شبکه های زیستی

o             تکنیک های پیشرفته در ژنتیک گیاهی

o             نشانگرهای مولکولی

o             عملکرد ژنوم

o             آنالیز بیان ژن

o             ساختار ژنوم گیاه

o             شناسایی و تعیین ساختار ژن

•             ژنتیک پزشکی قانونی و تعیین هویت

o             فناوریها و نوآوری در ژنتیک قانونی

o             ژنتیک در پزشکی قانونی

o             ژنتیک در پلیس جنایی

o             ژنتیک در تعیین هویت

o             نمونه های غیر انسانی

o             نمونه های غیر انسانی مخلوط با نمونه انسانی

o             مباحث حقوقی و اخلاقی در تعیین هویت

o             تعیین هویت بقایای انسانی در حوادث

o             تعیین هویت در بلایای طبیعی

•             ژنتیک ریزسازواره ها

o             ژنتیک ویروس ها

o             ژنتیک باکتری ها

o             ژنتیک انگل ها

o             ژنتیک قارچ ها

o             متا ژنومیکس

o             پروتئومیکس

o             ترانس کریپتومیکس

o             ژنتیک مقاومت دارویی

o             تشخیص مولکولی ریزسازواره های بیماری زا

o             تنوع میکروبی

o             همسانه سازی و مهندسی ژنتیک

o             مکانیسم مولکولی بیماری زایی

o             توسعه سویه های صنعتی

o             زیست شناسی سیستمی

o             فیلوژنی (رده بندی) مولکولی

o             مهندسی متابولیک

o             زیست فناوری میکروبی

o             تجزیه میکروبی آلاینده های زیستی

•             ژنتیک جانوری

o             ژنتیک و اصلاح نژاد دام

o             ژنتیک آبزیان

o             بیماری های ژنتیکی دام و طیور و آبزیان

o             ژنتیک جمعیت

o             ژنتیک حیات وحش(جانوری)

o             مقاومت ژنتیکی به بیماری ها در دام و طیور و آبزیان

o             حیوانات تراریخته

•             فناوریهای نوین و پیشرفت های فناوری در ژنتیک

o             RNA های غیر کد کننده

o             miRNAs

o             ژنتیک و بیولوژی تلومرها و همانند سازی DNA

o             ژنتیک عوامل متحرک و خاموش کننده ژنها

o             ژنتیک تکوینی

o             رشد و چرخه سلولی و تبادلات کروموزومی

o             فناوریهای نوین در تشخیص

•             ذخایر ژنتیک

o             شناسایی ذخایر ژنتیکی

o             بانکهای زیستی

o             نگهداری ذخایر ژنتیکی

o             تنوع زیستی

o             بهره برداری از ذخایر ژنتیکی

•             سلولهای بنیادی

o             بیولوژی سلولهای بنیادی جنینی

o             بیولوژی سلولهای بنیادی بالغ

o             مارکرهای ویژه سلولهای بنیادی

o             کاربرد سلولهای بنیادی در کلینیک

o             کاربری بیوتکنولوژی سلولهای بنیادی

•             اخلاق، قوانین و مقررات و سیاست ها

o             قوانین و مقررات

o             سیاستگذاری

o             چالشهای قانونی

o             برنامه های ملی

o             اخلاق در تشخیص و تحقیق

o             مقایسه تطبیقی

o             کدهای اخلاق

o             آینده نگاری

o             دستورالعملهای ملی

o             ارزیابی و پایش برنامه ها

o             تضمین کیفیت

o             استانداردها

o             قوانین بین المللی تاثیرگذار بر رفتارهای ملی

o             ایمنی زیستی و قوانین و مقررات ملی و بین المللی

•             بیوانفورماتیک

o             بیوانفورماتیک در شناخت بیماریها

o             بیوانفورماتیک در NGS

o             طراحی نرم افزارهای بیوانفورماتیکی

o             بیوانفورما تیک در مدل سازی پروتئین ها

o             فیلوژنتیک

o             زیست سامانه ها

 

o             گوناگونی ژنتیکی

موقعیت

تهران, ایران
دانشگاه شهید بهشتی

نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جزئیات خاص

تاریخ برگزاری 01 خرداد 1395
برگزار کنندگان انجمن ژنتیک ایران
مکان برگزاری تهران - سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
سایت همایش www.geneticscongress.ir/
ایمیل geneticscongress@gmail.com

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته