فراخوان مقاله کنگره بین المللی حقوق و تکالیف شهروندی- آذر 95

01 آذر
برگزار كنندگان: دبیرخانه کنگره بین المللی حقوق و تکالیف شهروندی ------------------- تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس مهلت ارسال چكيده مقالات: 20 تیر 1395 مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 مهر 1395 تاريخ برگزاري همايش: آذر 95

توضیحات

محورهاي همايش
محور اول: تبین مفهوم حقوق شهروندی

1- 1سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی

1-2 ماهیت حقوق شهروندی

1-3 معنای لغوی و اصطلاحی حقوق شهروندی

1-4 حقوق شهروندی در اسلام و سایر ادیان الهی

1-5 حقوق شهروندی در اسناد بین المللی

1-6 حقوق شهروندی در نهج البلاغه و رساله امام سجاد و...

1-7حقوق شهروندی و پژوهشهای قرآنی

محور دوم: حقوق شهروندی و پژوهشهای قرآنی

2-1 حقوق شهروندی و قوانین و مقررات حقوق عمومی

2-2 حقوق شهروندی و قوانین و مقرارت حقوق خصوصی

2-3 حقوق شهروندی و قوانین و مقررات حقوق بشر (تفاوت ها، مرزشناسی و قرابت ها)

2-4بررسی، آسیب شناسی و تحلیل قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی

محور سوم: حقوق شهروندی و رسانه

3-1 حقوق شهروندی و آموزش های عمومی

3-2 نقش رسانه در تبین و ترویج حقوق شهروندی

3-3 حقوق شهروندی و فناوری اطلاعات

محور چهارم: حقوق شهروندی و جامعه

4-1 حقوق شهروندی و هویت ملی

4-2 حقوق شهروندی و زندگی مدرنیته

4-3 حقوق شهروندی، اقوام و تنوع فرهنگی

4-4 حقوق شهروندی و بلوغ اندیشه اجتماعی فرهنگی

4-5 بررسی میزان آشنایی شهروندان با حقوق وظایف شهروندی

4-6راهکارهای مشارکت مؤثر شهروندان در تحقق حقوق شهروندی

4-7 شهروند قانون مدار

4-8 نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق شهروندی

4-9 مصادیق حقوق شهروندی

محور پنجم: حقوق شهروندی در آیینه دیگر رشته ها و علوم

5-1 حقوق شهروندی در ادبیات حقوق ایران

5-2حقوق شهروندی در ادبیات فارسی

5-3حقوق شهروندی و جامعه شناسی

5-4 حقوق شهروندی و اقتصاد

5-5 حقوق شهروندی و مردم شناسی

5-6 حقوق شهروندی و معماری

5-7 حقوق شهروندی و فلسفه

محور ششم: حقوق شهروندی و دادرسی قضائی

6-1 حقوق شهروندی و حق دادخواهی

6-2 حقوق شهروندی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه

6-3 حقوق شهروندی و حق برخورداری از دادرسی سریع

6-4 حقوق شهروندی و حق برخورداری از وکیل

محور هفتم: حقوق شهروندی و شهرداری ها

7-1 حقوق شهروندی و قوانین و مقررات شهرداری ها

7-2 نقش شهرداری ها در تحقق مفهوم شهروند قانون مدار

7-3مطالعه تطبیقی تجارب شهرداری ها در کشورها و دیگر نظام های حقوقی

7-4 حقوق شهروندی واجرائیات شهرداری ها

7-5مناسب سازی محیط شهری و حقوق شهروندی

محور هشتم: حقوق شهروندی و اقشار آسیب پذیر

8-1 حقوق شهروندی و حقوق افراد توانخواه (معلولین)

8-2 حقوق شهروندی و سالمندان

8-3 حقوق شهروندی و زنان سرپرست خانوار

8-4 حقوق شهروندی و کودکان بدون سرپرست

محور نهم: منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری (نقاط قوت و ضعف پیش نویس های منشور و ارائه راهکارهای عملی)

محور دهم: حقوق شهروندی و نهادهای صیانتی در ایران

موقعیت

تهران, ایران

نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جزئیات خاص

تاریخ برگزاری 01 آذر 1395
مهلت ارسال مقالات 20 مهر 1395
برگزار کنندگان دبیرخانه کنگره بین المللی حقوق و تکالیف شهروندی ------------------- تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مکان برگزاری تهران
سایت همایش hsh1395.ir
تلفن دبیرخانه 02188836872
ایمیل cr2016.ir@gmail.com

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته